GESYAD Uluslarası Göç Entegrasyon Sınır Yönetimi Araştırmaları Derneği

Etkinlikler


Duyurular

Genel Kurul Toplantısı

Uluslararası Göç Entegrasyon Sınır Yönetimi Araştırmaları Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı Toros Sokak 15/9 Sıhhiye/Çankaya/Ankara adresinde 17 Eylül 2018 tarihinde Saat: 13:00’de, belirtilen tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 24 Eylül 2018 tarihinde aynı adreste Saat: 13:00 de katılan üyelerle yapılacaktır Yukarıda anılan gün ve saatte üyelerimizin hazır bulunması veya kanuni temsilcilerinin hazır bulundurulmasını arz ederiz.

Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü Konferansı Düzenlendi

Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü Konferansı Düzenlendi

GESYAD Portalımız açıldı

GESYAD portalımız hizmete açılmıştır.

Güncel

Uluslararası Af Örgütünün Küresel Sığınmacı Raporunda Göçün Endişe Veren İnsan Ticareti Boyutuna Dikkat Çekiliyor

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine ilişkin iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları belirlemek olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla, Türk göç hukukunun en özgün kanunu olan 6458 sayılı Kanunda da kısmi bir takım değişiklikler yapıldığı görülmüş, ancak Kanunun temel yapısına ve felsefesine etki edecek bir düzenleme söz konusu olmamıştır.

1951 Cenevre Sözleşmesi kapsamında Türkiye’den iltica (uluslararası koruma) talebinde bulunanlar ile bu talepleri uygun görülerek statü verilen yabancıların Türkiye’de çalışabilmelerine ilişkin esasları düzenleyen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik , 26 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

Temel Kanunlar

 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • 5682 sayılı Pasaport Kanunu
 • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu
 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
 • 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun
 • 5543 sayılı İskân Kanunu
 • 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun

Temen Yönetmelikler

 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • Geçici Koruma Yönetmeliği
 • Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
 • Yabancı Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliği
 • Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik
 • Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
 • Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik
 • Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye'ye Kabul Edilenler Hakkında Yönetmelik

Temen Uluslararası Belgeler

 • Avrupa İkamet Sözleşmesi
 • Avrupa Sosyal Şartı
 • BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
 • BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi
 • İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi
 • BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
 • Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme
 • BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesi
 • BM Zorla Çalıştırmanın Kaldırılmasına İlişkin 105 Sayılı Sözleşme
 • Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
 • Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi
 • Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Uluslararası Sözleşme
 • Vatansızlığın Azaltılmasın ilişkin Uluslararası Sözleşme
 • Vatansızlık Hallerinin sayısının azaltılmasına dair Avrupa Sözleşmesi
 • Uyrukluk Konusunda Avrupa Sözleşmesi
 • Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi
 • Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi

Temen Yönetmelikler

Temen Uluslararası Belgeler