Görevler

Kuruluş Tüzüğünde yer alan başlıca görevler şu şekildedir.

1) Göç alanıyla ilgili her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için yayınlar çıkarmak

2) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, göç konularında ortak projeler yürütmek

3) Yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak

4) Kuruluşun amaçlarıyla ilgisi bulunan alanlarda diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak

5) Sınır dışı işlemleri, gönüllü geri dönüş çalışmaları ve yabancıların uyum faaliyetleri konularında öneri ve katkılarda bulunmak

6) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki göç konularında çalışmalar yapmak üzere oluşturulan kurul ve komisyonlara davet edildiğinde katılım sağlamak

7) Geçici koruma ile uluslararası koruma (iltica) işlemleri hakkındaki çalışmalara katılmak, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki işbirliği ve destek taleplerini yerine getirmek

8) Başta Türkiye’nin Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu kişilerin geri kabulüne ilişkin anlaşma olmak üzere geri kabul anlaşmalarının uygulanması ile ilgili süreçlerin inşasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep edeceği desteği sağlamak